EÖDK Birimi Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Yeditepe üniversitesinde kayıtlı engeli olan/özürlü öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli akademik ortamın hazırlanması ve eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarının sağlanması amacıyla gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeler yapmak üzere, Yeditepe Üniversitesinde oluşturulan Engeli olan/özürlü Öğrencilerin Danışma ve Koordinasyon Birimi’nin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yeditepe Üniversitesi Engelli olan /Özürlü Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi’nin görev ve faaliyet alanlarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede sözü edilen deyim ve kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder:

Üniversite : Yeditepe Üniversitesi

Mütevelli Heyeti : Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti

Rektör : Yeditepe Üniversitesi Rektörü

Birim  : Yeditepe Üniversitesi Engeli olan/Özürlü Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi

Özürlü öğrenci: Doğuştan veya sonradan meydana gelen hastalıklar veya kazalara bağlı olarak gelişen fiziksel, duyusal, ruhsal, zihinsel, işitsel veya görsel bozukluklar nedeniyle bir aktiviteyi normal tarzda veya normal kabul edilen sınırlar içinde gerçekleştirmede yetersizliği ve kısıtlılığı olan öğrenci.

Engeli olan öğrenci: Doğuştan veya sonradan meydana gelen hastalıklar veya kazalara bağlı olarak gelişen fiziksel, duyusal, ruhsal, zihinsel, işitsel veya görsel bozukluklar veya özür nedeniyle yaşı, cinsi, eğitim, sosyal ve kültürel durumunun gerektirdiği  şekilde işlevleri/ fonksiyonları   yerine  getiremeyen öğrenci.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Yeditepe Üniversitesi Engeli olan/Özürlü Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi;

MADDE 5 – (1) Özürlü öğrencilerin akademik, araç-gereç, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere Yeditepe Üniversitesinde Rektör  tarafından atanan bir Rektör yardımcısı sorumluluğunda, öğretim elemanları ve ilgili daire başkanlıkları temsilcilerinden oluşan,    Engeli olan/Özürlü  Öğrenci Birim’i oluşturulur. Bu birimin çalışma usul ve esasları yükseköğretim kurumlarınca belirlenir.
(2) Yükseköğretim kurumlarında bulunan Engeli olan /Özürlü Öğrenci Birim’leri her yıl hazırlayacakları faaliyet ve değerlendirme sonuçlarını içeren raporu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirirler.

Yükseköğretim kurumları Engeli olan /Özürlü Öğrenci Birim’inin görevleri;
MADDE 6 – (1) Yükseköğretim kurumları Engeli olan/Özürlü Öğrenci Birimi’nin görevleri şunlardır :
a) Yükseköğretim programlarına kaydı yapılan engeli olan/özürlü öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada eğitim, öğretim, burs, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek   çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri üniversitede bulunan diğer birimler veya daire başkanlıkları ile eşgüdüm içerisinde yapmak,
b)  Engeli olan/özürlü  üniversite öğrencilerinin özür durumlarına göre  akademik, fiziksel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için devam ettikleri eğitim ortamının uygunlaştırılması, özürlülere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, özürlülere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
c) Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim elemanlarına engellilik, özürlülük ile ilgili kavramları ve  bunların getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan ve bilgi veren dokümanlar  hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak,
ç)  Engellilik, özürlülük alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak için program ve projeler geliştirmek, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
d) Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, faaliyetler için gerekli bütçe ihtiyaçlarını belirlemek ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu rektör yardımcısına sunmak,
e)  Engeli olan/özürlü öğrenci birimlerinin görev ve faaliyet alanına giren konularda, engeli olan/özürlü  öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı ve  ilgili birimle iletişimine de imkân veren bir internet sitesi oluşturmak,
f) Alınan kararların ve belirlenen stratejilerin uygulanmasını denetlemek,
g) Maddi güçlüğü bulunan engelli olan/özürlü  öğrencilere  ihtiyaç duydukları yardımcı araç gereçlerin ücretsiz temini yönünde danışmanlık ve destek verme çalışmalarında bulunmak,
ğ) Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulabilmesi , fırsat eşitliğinin sağlanması ve eğitim sürecinin kalitesinin özürlü öğrenciler için de  uygun bir hale  getirilebilmesi  için;  engeli olan/özürlü öğrencilere sınavlarda  ilave süre, gerekiyorsa refakatçi /  okuyucu sağlanması, öğrencilerin ihtiyaç duyacakları mekân ve  materyal sorunlarının çözümlenmesi,  özrün doğasından kaynaklanan farklılıklara göre   gerekli tedbirlerin alınması, düzenlemelerin  yapılması konularında  çalışmalar yapmak,
h) İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgiler vermek amacıyla   kitap ve dokümanların hazırlanması konusunda çalışmalar yapmak  ve bunların özürlü öğrencilere ulaştırılmasını sağlamak,
ı) Yükseköğretim programlarını kazanan engeli olan/ özürlü öğrencileri kayıt sırasında tespit etmek,
i) Üniversite yerleşkesinin ve yerleşkede bulunan yapılar ile açık alanların engeli olan/özürlü öğrenciler için de  ulaşılabilir  olmasını ve kampus içinde engelli dostu ikliminin gelişmesini sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönerge Mütevelli Heyeti onayından sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.